به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛مجمع انتخابات رئیس هیات سه گانه سمنانبا حضور احمد نامنی سرپرست فدراسیون سه گانه ، مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنانو سایر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان سمنانبرگزار شد، محسن امینیان به عنوان رئیس هیئت سه گانه استان سمنانانتخاب شد.
احمد نامنی امروز در این مجمع ، مهمترین اتفاقات پیشروی فدراسیون ورزشهای سهگانه را برگزاری انتخابات در ۲۲ اسفندماه سال جاری اعلام کرد و افزود: ۱۴ نفر در این رقابت حضور خواهند یافت و با هم به رقابت میپردازند.
وی اظهار داشت: مهمترین سیاست فدراسیون پس از برگزاری انتخابات، اجرای تقویم سالانه ورزشی بوده که طی این مدت، تقویم ورزشی سال ۱۳۹۸ تدوین و تنظیم شده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای سهگانه درباره سایر برنامهها و اعزام برونمرزی نیز گفت: با نظر سرمربی تیم ملی، برنامهها تدوین و پیشبینی اعتبار شده و فدراسیون در صورت صلاحدید مربی، آمادگی دارد تا در تمام رویدادها شرکت کند.
نامنی به اجرای تمام برنامههای جاری فدراسیون ورزشهای سهگانه اشاره کرد و اظهار داشت: سال آینده نیز برنامههای مهمی برای آموزش، اجرای برنامههای داخلی و اعزام برونمرزی در نظر گرفته شده است.
وی تدوین تقویم سال ۱۳۹۸ را توسط مجموعهای از کارشناسان و کمیته فنی فدراسیون اعلام کرد و اظهار داشت: اعضای جدید فدراسیون نیز موظف به پیگیری و اجرای برنامههای تعیینشده هستند.
نامنی از برگزاری اردوی تیم ملی در خردادماه سال آینده خبر داد و تصریح کرد: برگزار لیگ بانوان و آقایان در برنامههای سال آینده تعیینشده و باید برگزار شود.
وی از پیدا نکردن جایگاه این ورزشی بهعنوان مهمترین چالش ورزش سهگانه یادکرد و افزود: توجه به این رشته از نظر تخصیص امکانات موضوع مهمی است که از یک طرفی به فعالان این رشته و جامعه ورزشی و از طرفی به توجه بخش خصوصی و مسؤولان نیاز دارد.
رئیس فدراسیون ورزشهای سهگانه تصریح کرد: چالش جدی فدراسیون در سال آینده، شناساندن و توسعه این رشته ورزشی در کشور است و باید به این امر توجه شود.
نامنی اجرای برنامه استعدادیابی که به همت وزارت ورزش پیگیری میشود، را نیز از مهمترین برنامههای فدراسیون اعلام کرد و افزود: این آمادگی وجود دارد تا با برنامههای تعیینشده از سوی وزارت ورزش، برنامههای مربوط به استعدادیابی سهگانه بهصورت جدی در سال آینده پیگیری شود.
وی به ضرورت افزایش تلاش برای ارتقای جایگاه ورزش سهگانه در سمناناشاره و تصریح کرد: طی سالهای اخیر، سمناندر این حوزه با افت شدید مواجه و مهمترین دلیل آن نبود هیأت ورزشهای سهگانه در استان بوده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای سهگانه خاطرنشان کرد: اهتمام اداره کل ورزش و جوانان استان سمنانبرای ارتقای این رشته ورزشی و همچنین برگزاری انتخابات رئیس هیات نیز امری برای پیشبرد اهداف این رشته ورزشی در سمناناست.