به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ جلسه هم اندیشی هیئت شطرنجاستان به منظور راهکارهای چگونگی رشد و توسعه ورزش شطرنجدر سطح استان با حضور جانعلی مدیر کل ، ایزدبخش معاون ورزش ، نصیری رئیس گروه فرهنگی اداره کل ، قدیری مسئول حراست ، اصغرزاده رئیس گروه ورزش همگانی ، کردی مسئول روابط عمومی ، امیدی مسئول ورزش بانوان ، صادقی رئیس گروه ورزش قهرمانی ، گل هاشم رئیس هیئت شطرنجاستان واعضای هیئت در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمناندر این نشست با بیان اینکه وضعیت هیئت استان خوب است ولی با رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، تصریح کرد: بحث شطرنجهمگانی یا عمومی باید در سطح استان ازجمله پارکها توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه شطرنجیک ورزش فکری است که در رشد تفکر و خلاقیت جوانان نقش بسزایی دارد، افزود: با توسعه شطرنجعمومی وبعد همگانی این ورزش می توان در حوزه قهرمانی شطرنجنیز رشد کرد.
جانعلیبا توجه به این که میتوان این رشته ورزشی را در بین خانوادهها نهادینه کرد و باعث گسترش این رشته ورزشی در تمامی نقاط استان شد افزود: شکوفایی یک جامعه بیش از آنکه مرهون اقدامات مادی باشد مرهون تلاش نیروی انسانی فعال، فکور و اندیشههای مثبت میباشد و شطرنجنیز یک فعالیت فکری است که در جهت پرورش شخصیت فکری جوانان موثر میباشد.
وی با تاکید بر لزوم ورود این ورزش در حوزه ورزشهای دانش آموزی، گفت: آموزش و پرورش بخش مهم و اساسی در زمینه استعدادیابی برای ورزش شطرنجاست و پشتوانه این رشته در توسعه این ورزش ، دانش آموزان هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را از اولویتهای مهم این اداره کل عنوان کرد و گفت: استعدادیابی، آینده ورزش قهرمانی و حرفهای استان و کشور را تضمین میکند.
مجتبی جانعلی گفت: ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان برای کسب موفقیت در میادین بزرگ، از دیگر اولویتهای اداره کل بهشمار میرود.