به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ جلسه هم اندیشی هیئت بدمینتوناستان به منظور راهکارهای چگونگی رشد و توسعه ورزش بدمینتوندر سطح استان با حضور جانعلی مدیر کل ، ایزدبخش معاون ورزش ، نصیری رئیس گروه فرهنگی ، قدیری مسئول حراست ، اصغرزاده رئیس گروه ورزش همگانی ، کردی مسئول روابط عمومی ، امیدی مسئول ورزش بانوان ، صادقی رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ، موذن رئیس هیئت بدمینتوناستان واعضای هیئت در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمناناز فعالیت مطلوب و مؤثر هیات بدمینتوناستان سمنانقدردانی نمود و اظهار داشت : استان سمنانجایگاه مناسبی در توسعه ورزش بدمینتونداشته و قهرمانان ملی پوشی را به کشور معرفی کرده است.
وی تلاش های رئیس هیات بدمینتوناستان سمناندر امر استعدادیابی ، استعدادپروری و تلاش برای حضور بازیکنان این استان در سطح ملی را قابل تقدیر دانست و گفت: هیئت بدمینتوناستان سمنانباید علاوه بر استعدادیابی تمرکز خود را برای پرورش قهرمانان این رشته ورزشی در استان معطوف کند.
وی داشتن برنامه ریزی را در ارتقای ورزش استان بسیار مهم اعلام کرد و گفت: یکی از ضعف های موجود در ورزش استان نبود برنامه ریزی های کلان است که سبب وارد شدن آسیب به رشته های ورزشی در استان شده است.
مجتبی جانعلی با انتقاد از اینکه در بحث قهرمانی در بسیاری از رشته ها یک عقب ماندگی را شاهد هستیم بیان کرد: صرف توجه به کمیت و افزایش آماری برای ما قابل قبول نیست و توجه به بعد قهرمانی در رشته های ورزشی در سمناننباید به فراموشی سپرده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنانموازی کاری در ورزش را یکی دیگر از آسیب های موجود اعلام و خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی و ورود به ورزش قهرمانی باید سرلوحه کار روسای هیئت های ورزشی در سمنانقرار گیرد و در کنار آن توجه به ارتقای سطح کیفی مربیان در تمام رشته ها به ویژه رشته بدمینتونکه یکی از رشته های جذاب ورزشی است مورد توجه اساسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید مربیان توانمند و آموزش دیده از نظر فنی در رشته بدمینتوندر استان سمنانپرورش داده شوند تصریح کرد: ارتقای دانش فنی مربیان و به روز کردن اطلاعات آنان در رشته های مختلف ورزشی یکی از اساسی ترین نیازهای استان می باشد.
جانعلی ابراز امیدواری کرد: با همکاری شهرداری، هیئت ورزش های همگانی و هیئت بدمینتونبتوانیم فعالیت های همگانی را به صورت سازمان یافته تری مشاهده کنیم و جشنواره بدمینتونجهت همگانی کردن این رشته در استان سمنانبرگزار شود.
رئیس هیئت بدمینتوناستان سمناندر این نشست خاطرنشان کرد: استان سمناناز فعالترین استانهای کشور در رشته بدمینتونبه شمار میآید و تاکنون نتایج قابل قبولی نیز کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه سمنانیکی از قطبهای بدمینتونکشور است افزود: دو خانه تخصصی بدمینتوندر استان سمنانوجود دارد که جز پایگاههای قهرمانی هشت گانه کشور هستند.
موذن با اشاره به این که طی ارزیابی فدراسیون از هیئت های بدمینتونسراسر کشور ، هیئت بدمینتوناستان سمناندر دو سال پی در پی به عنوان هیئت برتر کشور شد و رتبه اول کشور را کسب کرد گفت: امیدواریم در سال آینده نیز مثل سنوات گذشته با همفکری و تلاش مجدد کلیه این عزیزان بتوانیم اثرات مثبت تر و خدماتی بیشتر به قشر جوان و پشتوانه سازی تیم های ملی ارائه نمائیم.