به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ در این انتخابات که روز شنبه با حضور احمد نامنی سرپرست فدراسیون سه گانه، مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنانو سایر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان برگزار شد، محسن امینیان به عنوان رئیس هیئت سه گانهاستان سمنانانتخاب شد.
امینیان به عنوان تک کاندید این مجمع معرفی شده بود که با برگزاری این مجمع توانست با ۱۰ رای از ۱۳عضو این مجمع در جلسه به عنوان رئیس هیات سه گانهاستان سمنانانتخاب و به مدت چهار سال ریاست این هیات را بر عهده گرفت.
ورزش سهگانه یا مسابقات سهگانه یک ورزش ترکیبی است که شرکتکنندگان در آن با انجام سه مرحله استقامتی با یکدیگر رقابت میکنند.
مراحل مسابقه شامل شنا ، دوچرخهسواری و دو و میدانی می باشد.
مسافت هر یک از این مرحلهها بسته به نوع مسابقه تغییر میکند.
ورزش های سهگانه از سال ۲۰۰۰ در هر دو بخش مردان و زنان وارد برنامه مسابقات المپیک شده است.