به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اضافه کرد: استفاده از ظرفیت جوانان در عرصههای مدیریتی یکی از راهکارهای مؤثر برای موفقیت در این حوزه و بروز رسانی مدیریت است.

خجستهپور افزود: اگر کشور و نظام در دهههای اول انقلاب توانست در برهههای حساس پیروز بیرون بیاید و استحکام و اقتدار خود را حفظ کند و به پیروزیهای چشمگیری نیز دست پیدا کند، به این علت بود که از مدیریت جوانان بهصورت ویژه بهره برده شد.

وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک نهاد رسمی از کشوری که عضو سازمان ملل متحد بوده و خود از قربانیان تروریسم بوده، توسط کشوری که خود حامی تروریسم دولتی است، در لیست گروههای تروریستی قرار میگیرد که به لطف خداوند این خطای آنها، باعث افزایش شکوه، همبستگی و وحدت ملت ایران و مسؤولان و همگرایی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اضافه کرد: مدیریت در شهرستان مرکز استان همواره سختیهای خاص خود را دارد و به دلیل قرار داشتن در مجاورت ادارات کل و مجموعه استانداری باعث میشود تا ارباب رجوع و مراجعان بهصورت مستقیم به ادارات کل و مجموعه استانداری مراجعه کند.

خجستهپور گفت: این مهم برای مدیریت شهرستان مطلوب نیست و باید راهکاری اندیشیده شود تا در جهت استقلال شهرستان و تقویت قدرت تصمیمگیری و اجرا در شهرستان گام بردارید و از بروز این اتفاق تا حد ممکن پیشگیری کنید.

وی افزود: حجم زیادی از جلسات که در شهرستان برگزار میشود؛ باید همراه با خروجی مثبت و مؤثر با محوریت ارائه خدمت به مردم باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اضافه کرد: هر مدیر شهرستانی باید یک برنامه یکساله و چند ساله مدون، منظم و برنامهریزیشده را در کمترین زمان ممکن به فرمانداری ارائه کند.

خجستهپور ادامه داد: اگر میخواهیم افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی را بیش از پیش شاهد باشیم، باید به مطالبات برحق مردم بهموقع و جامع پاسخ دهیم.

وی تصریح کرد: اینکه بعضاً مردم در برابر فرمانداری و یا استانداری تجمع میکنند، نشاندهنده ضعف در مجموعه مدیریتی است و این مهم باید شناسایی و برطرف شود تا شاهد اینگونه نارضایتیهای عمومی نباشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اظهار کرد: یکی از علتهای افزایش اینگونه تجمعات، عدم توجه مدیران شهرستانی به مطالبات مردم در حوزه استحفاظی خودشان است که باید اصلاح و آسیبشناسی و رفع شود.

خجستهپور بیان کرد: در آمارهای سال گذشته، شاخصهای استان در حوزه نشاط اجتماعی مطلوب نبود و باید با استفاده از برنامههای مناسب، ظرفیتهای موجود، تقویت مبلمان شهری و افزایش جاذبههای بصری شهری، برای افزایش نشاط اجتماعی گام برداریم.

وی گفت: در قالب اجرای طرح مدیریت محلهمحور، باور عمومی داشته باشیم که باید محلات شهرهای استان به دور از رزومه سازی، مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از ابزار مدرن در این محلهها، خواستههای آنها را به مدیران شهرستانی و استانی منتقل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از اعضای شورای تأمین استان به دلیل افزایش شاخصهای مطلوب و ارزنده در حوزه احساس امنیت در بین شهروندان و افزایش سطح امنیت و آرامش عمومی در استان تقدیر کرد.